Αποστολή της UNLIMITED CREATIVE SERVICES είναι η παροχή στρατηγικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας με μετρήσιμα αποτελέσματα που βοηθούν τους πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Όραμα της UNLIMITED είναι να αποτελεί “hub of creativity and catalyst for growth” για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. πελάτες, εργαζόμενοι, συνεργάτες). Καινοτομία στη σκέψη και στην υλοποίηση. Εστίαση στη γνώση και στη στρατηγική, ανάληψη πρωτοβουλιών και διαρκής παραγωγή νέων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη.

Οι αξίες της εταιρίας συνοψίζονται ως ακολούθως:

trueoneethicaldrivers

Στόχοι:

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την Δέσμευση μας στις εξής αρχές:

Η παρούσα πολιτική ποιότητας επικαιροποιείται, είναι διαθέσιμη και γνωστοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.